Política d’ús del Lloguer de Bicicletes JustBikes

 1. Objecte del servei
  És objecte del servei posar a disposició dels usuaris/es un sistema alternatiu de mobilitat sostenible i recreatiu com és la bicicleta elèctrica, perquè es puguin realitzar la pràctica de l’esport i gaudir del medi natural.
  És aquest un sistema de mobilitat sostenible perquè contribueix a reduir els nivells de soroll i de contaminació i perquè contribueix a millorar la utilització de l’espai públic preservar el medi natural. A més, permet desplaçar-se amb rapidesa i accedir a determinats llocs als quals no es podria arribar mitjançant altres transports.
 2. Àmbit del servei
  L’àmbit del servei de préstec de bicicletes queda limitat a las vies, carrers i camins incloses dins el terme marcat pel Punt de Lloguer.
 3. Característiques generals del préstec de bicicletes
  El sistema consisteix en el lloguer de bicicletes situats en els diferents Punts de Lloguer situats al territori.
 4. Horari del servei
  Serà marcat per la disponibilitat i per tant l’oferta via web o establiments.
 5. Duració del període de préstec i condicions del mateix
  L’usuari/arrendatari podrà utilitzar les bicicletes en el mateix horari de prestació del servei, no podent tornar-la més enllà de l’hora de finalització del període de préstec, podent penalitzar a l’usuari per incompliment d’aquesta prescripció.
  L’ús de la bicicleta estarà limitat a aquest horari i a l’espai delimitat per l’empresa Arrendadora.
  No es farà reemborsament per lliurament de bicicletes abans de finalitzar el temps de lloguer contractat.
  Els lliuraments després de l’hora estipulada es penalitzaran amb 10 € per hora o fracció d’hora de retard. De no realitzar el lliurament del material en el mateix dia que es realitza el lloguer, ocasionarà un cost addicional en concepte de lloguer de dia complet, a partir del tercer dia sense realitzar la devolució, es considerarà com a material no lliurat per
  pèrdua o robatori, assumint així, de manera immediata, l’arrendatari el cost per reposició del material llogat.
  El lloguer de bicicleta, o activitat d’excursió, no inclou assegurança de danys propis, per la qual cosa l’arrendatari és responsable de tots els danys materials o personals que pugui sofrir.Si l’arrendatari està interessat a contractar una assegurança per danys en la bicicleta, el personal de JustBikes que informarà del preu addicional, i les condicions d’abonament d’aquest. Aquesta assegurança no inclou cobertura per responsabilitat civil o danys a tercers i no inclou robatori.
  L’arrendador podrà rescindir unilateralment el contracte abans de la data de la seva conclusió en cas d’incompliment greu per part de l’arrendatari en l’ús i cura de la bicicleta. En aquest cas l’arrendador podrà prendre possessió immediata de la bicicleta al lloc en què es trobi, sense que tingui dret l’arrendatari a cap tipus de reclamació o indemnització. No obstant això aquesta cancel·lació comportarà a favor de l’arrendador, una penalització del 100% del preu del lloguer pendent de venciment.
  Les despeses que s’originin a l’arrendador per transport i paralització de la bicicleta, si el mateix és deixat en un lloc diferent a l’especificat en aquest reglament, correran a compte de l’arrendatari.
  L’import de tot tipus de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol tipus de sanció, inclosos despeses i grua i dipòsit municipal per retirar la bicicleta, per fets ocorreguts durant la vigència del lloguer de la bicicleta, aniran a càrrec de l’arrendatari.
  Igualment seran per compte de l’arrendatari totes les despeses judicials, derivades de l’incompliment per part de l’arrendatari de les obligacions establertes en el lloguer.
  Poden ser usuaris del servei totes les persones majors d’edat.
 6. Preus
  Els preus del servei de bicicletes s’estableixin i es publiquin al web corresponent.
  El cobrament del lloguer de la bicicleta s’efectuarà sota pagament previ de l’import de reserva i l’import restant en el moment de recollida de les bicicletes.
  L’arrendatari lliurarà a l’arrendador, una fiança mitjançant bizum o transferència, que servirà per a respondre dels possibles danys causats a la bicicleta o l’equipament llogat, aquesta fiança serà reemborsada en finalitzar el contracte sempre en un termini no superior a tres dies hàbils.
 7. Drets
  Tots i totes els/les usuaris/es tenen dret a llogar una bicicleta, complint les condicions de majoria d’edat i plena capacitat.
  Tots i totes els/les usuaris/es té dret a fer ús de la bicicleta per a passeig i a la pràctica esportiva.
 8. Obligacions
  1. Les bicicletes i accessoris es lliuren en perfectes condicions d’utilització havent de retornar l’arrendatari en les mateixes condicions.
  2. Utilitzar la bicicleta complint adequadament les normes de circulació previstes en la normativa de trànsit i seguretat vial, en tots els seus aspectes, inclòs en lo referent a l’ús del casc i de les llums.
  3. El cost per deteriorament de la bicicleta i del casc anirà a càrrec del client. L’arrendatari ha d’informar al Punt de Lloguer dels danys ocasionats en el material o del mal funcionament del mateix. L’arrendatari està obligat de tenir
  bona cura i de prendre totes les precaucions necessàries per a protegir les bicicletes i el material llogat de danys, perduda o robatori. De produir qualsevol de les esmentades situacions durant el període de lloguer, l’arrendatari assumirà de manera immediata la totalitat dels costos de reposició del mateix material o de característiques similars a preus de mercat. Es recomana en tot cas, mantenir el material llogat controlat o a la vista mentre sigui possible.
  4. En cas de robatori, furt o pèrdua l’usuari haurà de presentat denúncia davant la policia i comunicar-ho al Punt de Lloguer abans que tanquin la instal·lació. Si això no fos possible, ho farà el més aviat possible a l’endemà.
 9. Prohibicions
  1. Es prohibeix l’ús de les bicicletes fora dels llocs establerts i més enllà de 20 quilòmetres del Punt de Lloguer.
  2. L’arrendatari no pot cedir, vendre, hipotecar, permutar o pignorar la bicicleta o accessoris. En cap cas s’utilitzarà la bicicleta de manera que pugni amb el dret de propietat de l’arrendador.
  3. Es prohibeix l’ús de la bicicleta en qualsevol competició de qualsevol tipus així com circular per llocs perillosos tal com escalinates, vessants, corriols, guals, camps de terra, rampes o zones no condicionades per a altres vehicles.
  4. Es prohibeix el desmuntatge o manipulació total o parcial de la bicicleta.
  5. Es prohibeix l’ús de la bicicleta per a qualsevol finalitat diferent a l’objectiu del servei i, en particular, amb finalitat comercial, professional o transport de mercaderies.
 10. Protecció de dades
  Les dades personals dels i les usuaris/es del servei seran objecte de tractament informàtic als únics efectes de la seva relació amb l’Arrendador com a conseqüència de l’alta en el servei de préstec de bicicletes. Sobre aquestes dades el seu titular podrà exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació, i cancel·lació d’acord amb el que preveu el Reglament UE 2016/679 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  La persona usuària assumeix que totes les dades facilitades són exactes i accepta les condicions del present contracte.
Obrir chat
1
💬 Necessites ajuda?
JustSport.cat Whatsapp
Hola 👋
En què et podem ajudar?